fbpx

תנאי שימוש באתר

לתשומת ליבכם הרבה, עצם השימוש באתר מהווה הסכמתכם הבלתי מותנית לתנאי השימוש שלהלן. אנא קראו בתשומת לב תנאי שימוש אלו מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בהם שינויים.

השימוש באתר

אתר האינטרנט tevatnoach.org מספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, במסגרתו ניתן לתרום ולרכוש באמצעות פלטפורמת הסליקה של בעלת האתר באתר האינטרנט שלה, מוצרים ושירותים שונים ממפעילי תוכניות בעמותה, ספקים, מרצים ואחרים עפ”י שיקול דעתה, בדרך נוחה, מהירה וקלה (“האתר”) אשר מופעל על ידי תיבת נח לאדם משפחה וחברה (ע”ר) 580786333 (“בעלת האתר”).

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר המפורטים לעיל ולהלן (“תנאי השימוש”). אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה. כניסה לאתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר על ידכם, מהווה הצהרה והסכמתכם הבלתי מותנית כי בעצם ביצוע פעולות באתר קראתם את תנאי השימוש הללו, כי הנכם מסכימים להוראותיהם ולכך שביצוע כל פעולה באתר תהיה כפופה לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו.

מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין בעלת האתר, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר (“המשתמש או הלקוח”). בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.

הוראות תנאי שימוש אלו יחולו על ולגבי כל שימוש שיעשה באתר, והן הבסיס המשפטי לכל דיון, מחלוקת ו/או סכסוך בין המשתמש לבין בעלת האתר. אנא קראו בעיון את ההוראות. אם אינכם מסכימים לכל תנאי מתנאי השימוש שלהלן, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר. כל שימוש באתר, משמעותו הסכמתכם המלאה לכל הכתוב בתנאי השימוש.

האתר מיועד לשימוש פרטי בלבד, וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלת האתר הינו אסור.

אתם מאשרים בזאת כי הנכם בעלי כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליכם להיות בני 18 לפחות כדי שתהיה כשירים להשתמש באתר. עם זאת, במידה והנכם קטינים (מתחת לגיל 18) או אינכם זכאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלתם את אישור האפוטרופוס.

זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג’.

הנכם האחראים הבלעדים להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.

הנכם מכירים בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת בעלת האתר, ושבעלת האתר לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בבעלת האתר וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בבעלת האתר, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושע ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנכם פוטרים את בעלת האתר בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לכם עקב האמור לעיל.

האתר הינו קניינה הפרטי של בעלת האתר. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.

כל פעילות שלכם באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.

לבעלת האתר תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. בעלת האתר רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר; חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים; בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו; שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל. בעלת האתר תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

לא תהיה לכם ו/או למי מטעמכם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של בעלת האתר על פי תנאי שימוש אלו.

בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי ולמשתמש לא יהיו כל טענות כלפי בעלת האתר בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח תנאי השימוש המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתנאי השימוש המעודכנים.

אנו ממליצים לכם לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכנים בשינויים בהם.

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין יישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לבעלת האתר ו/או לכל אדם אחר, ויהא מחויב לפצות את בעלת האתר ולשפות אותה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

בעלת האתר רשאית להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את השימוש באתר למשתמש בכל עת, לרבות ככל ונעשית ו/או נעשתה על ידו שימוש בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקת השימוש בכדי לפטור את המשתמש מאחריות כאמור לעיל ו/או להוות הסכמתכם של בעלת האתר לפעולה כאמור.

בעלת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

 ציוד

המשתמש יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש (“הציוד”), ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של המשתמש כתוצאה משימוש באתר.

כללי התנהגות למשתמש

האתר הינו קניינה הפרטי של בעלת האתר. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.

בעלת האתר דורשת כי כל פעילות של המשתמש באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.

המשתמש לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי או שנועד למטרה לא חוקית או כל חומר מאיים, פוגעני, מטעה, גזעני, מעליב, משמיץ, מזיק, פוגע ברגשות הציבור, דוחה, חודר/מפר/פוגע בפרטיות, וולגרי, משמיץ, טורדני, מסולף, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מפר זכויות יוצרים, המעודד התנהגות פלילית, בעל אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי כלשהו, המזהה אישית אנשים אחרים מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום, המקים עוולה אזרחית ו/או שיש בו משום לשון הרע או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של בעלת האתר בכתב ומראש.

כל התנהגות מצד המשתמש אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.

משתמש לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחרים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות בבעלת האתר. האמור בסעיף  זה לעיל (על כל תת סעיפיו) יחול לטובתה של בעלת האתר ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר.

הרשמה לאתר

כדי להירשם לשירותים מסוימים באתר וכדי לפתוח עבורכם חשבון באתר, ייתכן כי תתבקשו לספק לבעלת האתר מספר פרטים אודותיכם הנושאים אופי אישי לרבות מידע שיכלול, בין היתר, את שמכם המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקשו למסור הינם פרטי חובה (אשר יסומנו ככאלה) אשר לא ניתן להירשם מבלי למסרם. הנכם מתחייבים לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיכם, וכן מתחייבים לעדכן באתר את המידע במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו. בנוסף למסירת הפרטים האמורים תתבקשו לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויכם לצורך קבלת השירותים. שמירת סודיות הסיסמה הנה באחריותכם והנכם מחויבים להודיע לבעלת האתר באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלכם.

במסגרת ההרשמה לאתר, ייתכן שיתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידכם לבעלת האתר לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלכם באתר facebook (“חשבון הפייסבוק”), אולם כדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר, תדרשו לתת הסכמתכם מראש כאשר אישורכם כאמור גם יהווה הסכמתכם לפרסום שמכם ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבון הפייסבוק שלכם במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותייכם ו/או חוות דעתכם.

בעלת האתר תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של המשמשים הרשומים ולעשות במאגר המידע של המשתמשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל המשתמשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי עסק שונים ו/או מפרסמים שונים.

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לכם על ידה באתר, לרבות בכל מקרה בו בעלת האתר תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרתם אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.

הנהלים אשר על פיהם פועלת בעלת האתר באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים במסמך נפרד המופיע באתר תחת השם “מדיניות הפרטיות” ‎ (“מדיניות הפרטיות”).

שירותי האתר

רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי המשתמש ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל בעלת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של המשתמש; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי או מקום פנוי בארוע; (ג) אישור בעלת האתר (“המועד הקובע”), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות המשתמש יהיו באחריותו בלבד.

באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע, לרבות תוכן מילולי, תמונות, קולי, וידאו ו/או כל שילוב שלהם, לרבות: הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, בנוגע למוצרים ולספקים השונים (“התכנים”). באתר מתפרסמים הן תכנים שמקורם במשתמשי האתר והן תכנים שמקורם בבעלת האתר ו/או בצדדים שלישיים אחרים, לרבות הספקים השונים המוכרים את מוצריהם.

בעלת האתר רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, עריכתו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לכם על כך מראש. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר בקשר לכך.

אספקה ושילוח המוצרים

בעלת האתר מציעה ללקוחותיה שתי דרכים לקבל את הזמנות המוצרים הפיזיים מהאתר. משלוח לכתובת הלקוח באמצעות חברת שליחויות חיצונית המספקת את ההזמנה עד לבית או לנקודות איסוף קבועות מראש או באמצעות איסוף עצמי מסניף הדואר הקרוב לכתובת הלקוח. יובהר כי המועד הקובע לכל עניין ושיטת המשלוח הוא כפי שנרשם במחשבי החברה והרישומים במחשבי החברה ישמשו כראייה מכרעת לעניין זה.

במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש, ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח ציין בהזמנה כי הוא מסכים שההזמנה תושאר ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

אספקת הזמנה תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:
 • ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה.
 • לחברת השליחויות או רשות הדואר הכל לפי הבחירה בהזמנה, מבצעים חלוקה באותה הכתובת.
 • אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.
בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שתיגרם כתוצאה של:
 • כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר.
 • מסיבות הקשורות לחברת השליחויות של האתר.
 • השבתת המסחר כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.

מועד האספקה ייספר החל ממועד השלמת התשלום באופן מלא (להלן: המועד הקובע). עיכובים שבאחריות הקונה יהיו באחריותו בלבד.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, בעלת האתר ו/או הספקים יהיו רשאים לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל.

זמני אספקת המוצרים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה – הוא המועד הקובע כהגדרתו לעיל. הזמנות בתחומי מדינת ישראל אשר מצויים במלאי ואושרו למשלוח לקונה ע”י בעלת האתר באמצעות הודעת דוא”ל כי סטאטוס ההזמנה עבר “להושלם” בלבד יטופלו ויסופקו תוך 14 ימי עסקים מהמועד הקובע.

עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר. רוכש המוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מחנות הספק ו/או ממחסני הספק ו/או מתאי אחסון בשירות עצמי שיופעלו על ידי חברת השילוח עמה עובדת בעלת האתר, ככל שאפשרות זו מפורטת בדף המכירה של המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף בתאום מראש בלבד, יש לפנות לבירור האמור, למחלקת השירות של בעלת האתר. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימים מיום ההודעה הראשונה לרוכש על הגעת המשלוח לנקודת המשלוח המתואמת. משתמש שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ניתן יהיה לחייבו בדמי אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת המשתמש בדבר ביטול העסקה תוך חיוב המשתמש בדמי ביטול כמפורט בתנאי שימוש אלו להלן וכן לקזז כל סכום אחר המגיע מהמשתמש, לרבות בגין דמי הביטול ודמי האחסנה כאמור.

בעלת האתר (ככל שתשמש גם כמשלחת) ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר. הלקוח מתחייב בעת ההזמנה לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא על אודותיו. בעלת האתר אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב של החברה ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע משלוח ו/או הזמנה.

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון.
 • או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום של שלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

ביטול עסקת רכישה על ידי בעלת האתר

בעלת האתר ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה בין הספק לבין המשתמש שבוצעה דרך האתר , לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית;
 • אם אירעה תקלה טכנית;
 • במקרה של כוח עליון;
 • במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים;
 • בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו;
 • אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של המשתמש.

ביטול עסקת רכישה על ידי המשתמש

ביטול עסקת רכישה יעשה באמצעות פניה דרך כפתור צור קשר למשתמשים או באמצעות דואר אלקטרוני ויכלול את פרטי המשתמש-הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי ההזמנה המלאים.

בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק על ידי המשתמש הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ’א-1981 (“חוק הגנת הצרכן”).

הנכם רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב וזאת מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

זכות ביטול עסקת מכר מרחוק מוחרגת בהתאם לחוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, ובין השאר אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי ‘טובין פסידים’ כמשמעם בחוק הגנת הצרכן, לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה וכן לגבי כל טובין לגביהם הוחרגה זכות ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם לכל דין חל במועד הרלוונטי.

דמי ביטול – בכפוף לביצוע ביטול כדין על ידכם ובכפוף לייתר הוראות תנאי שימוש אלו והוראות חוק הגנת הצרכן, הרי שבתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לכם הסכום ששולם על ידכם בגין המוצר ואשר נסלק דרך פלטפורמת הסליקה של האתר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה.

דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי הספק או על ידי בעלת האתר. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בוויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן הספק והן בעלת האתר יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב המשתמש בדמי ביטול.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו באתר לא תחויב על ידי בעלת האתר בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לכם המוצר – תתבקשו להעמיד את המוצר לרשות הספק במקום שבו נמסר לכם ולהודיע לו על כך.

בכל מקרה של ביטול רכישה כאשר כבר נשלח למשתמש המוצר נשוא ההזמנה שבוטלה, המשתמש מחויבים להעמידו בהקדם לרשות הספק במקום שבו נמסר לו המוצר בשלמותו ומבלי שנעשה בו שימוש ויודיע על כך לספק. חלף העמדת המוצר כאמור לרשות הספק במקום שבו נמסר לו, בעלת האתר תעמיד לרשות המשתמש לבחירתו אפשרות של שימוש בשירותי השילוח של חברת השילוח עמה עובדת בעלת האתר בתמורה לחיוב המשתמש בדמי משלוח בשיעורם כפי שיחולו באותו המועד ובהתאם להחלטת בעלת האתר.

תשלום לשירותים ומוצרים שונים:

 • רשאי להשתתף בפעילות רק מי ששילם את דמי רישום והסדיר את סך התשלום לפני מועד פתיחת הפעילות או קבלת המוצר.
 • עלות פעילות כוללת בתוכה דמי רישום קבועים על סך 5% מהעלות הכוללת אלא אם נאמר אחרת.
 • במקרה של ביטול פעילות מצד מפעיל התוכנית (פעילות) דמי הרישום לא יוחזרו והיתרה בלבד תוחזר לאמצעי התשלום המקורי בלבד.
 • לידיעתכם, תיבת נח לאדם משפחה וחברה (ע”ר) הינה מוסד ללא כוונת רווח ואיננה מפיקה חשבוניות מס אלא רק חשבון ו/או קבלה.
  בכל בקשה להעתקים של מסמכי התחשבנות עליכם לפנות ישירות לגזברות בדוא”ל mail @ tevatnoach .org

אחריות

הרוכש יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו לו, בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר רכישת מוצר ו/או שירות כלשהו דרך האתר ו/או בקשר למעשה ו/או מחדל של ספק המוצר ו/או בקשר עם המוצרים/השירותים שנרכשו דרך האתר. אתם מוותרים ומשחררים את בעלת האתר מנהליה, הדירקטורים בה, עובדיה, סוכניה ושלוחיה מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.

המשתמשים מסכימים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותם וסיכונם הבלעדי. בעלת האתר, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, והדירקטורים בהם, אינם מצהירים ואינם מתחייביםים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות.

הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס “AS IS” ועל בסיס “AS AVILABLE”. בעלת האתר מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, בקשר לאתר ולשימוש בו ולא תהיה אחראית לכל שגיאה שנפלה באתר. לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

בעלת האתר אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים לאתר (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשירי קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר.

כמו כן בעלת האתר אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לכם, לרכושכם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.

בעלת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר.

בעלת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן שיועבר בין משתמשי האתר במסגרת חוות דעת, המלצות, קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים.

בעלת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משמשים באתר או על ידי כל גורם אחר.

הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמתכם או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר.

בעלת האתר לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורים.

בעלת האתר אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

היה ובעלת האתר תנסה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על בעלת האתר.

האמור בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, לא יתפרש כמטיל אחריות כלשהי על בעלת האתר ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

בשום מקרה, בעלת האתר ו/או מי טעמה לא יהיו חבים בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה ו/או לשימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד בעלת האתר תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים בפועל, מוכחים וישירים בלבד, ובכל מקרה לא תעלה על חמישית (20%) מהסכום שנסלק בפועל על ידי בעלת האתר ממשתמש באמצעות פלטפורמת הסליקה שבאתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

בעלת האתר אינה אחראית בגין כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, לרבות פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת המשתמש באתר וכדומה.

המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לבעלת האתר ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים.

המשתמש פוטר את בעלת האתר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

בעלת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, תקיפות האקרים, מזג אויר קיצוני וכדומה.

בעלת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזקים שייגרמו למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.

בעלת האתר לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בעקבות השימוש באתר.

הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש כלפי בעלת האתר בכל מקרה של טענה לזכות ו/או לסעד כלשהו כלפי בעלת האתר יהיה ביטול הזמנת המוצר שרכש המשתמש מהספק באמצעות האתר, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד בעלת האתר.

בעלת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, שיבושים, תקלות ואו קלקולים, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי בעלת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק, אצל בעלת האתר או אצל מי מטעמה. בעלת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.

נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את בעלת האתר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים שימכרו בפועל על ידי הספק למשתמש.

בקרה, פיקוח ומעקב

לבעלת האתר תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בחדרי הצ’ט, תגובות ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי בעלת האתר, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלת האתר תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל תוכן, אשר בעלת האתר סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.

הקניין הרוחני והזכויות של בעלת האתר באתר

כל דבר באתר הוא רכושה הקנייה הבלעדי של בעלת האתר או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“הקניין הרוחני”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של בעלת האתר, או של צדדים שלישיים שבעלת האתר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש באתר אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש בכתב ומראש מבעלת האתר או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעה בדבר זכויות היוצרים. המשתמש באתר מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מבעלת האתר (download) של החומר המוגן מהאתר.

המשתמש לא יעלה לאתר (upload), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, המשתמש מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לבעלת האתר זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. המשתמש מרשה גם לכל משתמש אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו המשתמש. המשתמש מעניק לבעלת האתר את הזכות לערוך, לשכפל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו.

בעלת האתר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בקניין הרוחני ובאתר ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בקניין הרוחני ו/או באתר ו/או בכל חלק ממנו.

כל סימני המסחר של בעלת האתר המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של בעלת האתר. השם תיבת נח לאדם משפחה וחברה ושמות התוכניות השונות אותן אנו מפעילים ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של בעלת האתר הם בבעלות מלאה ובלעדית של בעלת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות למשתמש ואין בו כדי להוות מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, לצורך הצגת שרותים ומוצרים והשוואת מחירים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להעביר לצד ג’ ו/או להציג בפומבי כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מבעלת האתר.

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת אישור בכתב ומראש.

כל דבר באתר הוא רכושה הקניין הבלעדי של בעלת האתר או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמתכם מוקדמת מפורשת בכתב מבעלת האתר, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית עליכם עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

תוכן צדדים שלישיים

באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות, חוות הדעת, ציון, המלצות ותגובות להמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר (“חוות דעת”). האפשרות לפרסום חוות דעת פתוחה לשימושם של משתמשים אשר נרשמו כמשתמשים רשומים. הצפייה בחוות הדעת פתוחה לצפייה לכלל המשתמשים. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידי המשתמש, לרבות שם ועיר מגורים, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת על המשתמש באתר.

המבקש לפרסם חוות דעת באתר, יתייחס בחוות הדעת לספק, על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בחוות הדעת למטרה אחרת מלבד המטרה הנ”ל, לרבות למטרות יחסי ציבור.

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל חוות דעת שפורסמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אין בעלת האתר אחראית לדיוקם ו/או לנכונותם ו/או לאמינותם של חוות הדעת וההסתמכות עליהם הינה באחריותכם הבלעדית.

בעלת האתר אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או מחיקה שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת חוות הדעת ו/או בכל מסגרת אחרת באתר.

בעלת האתר רשאית לבטל ולהסיר את חוות הדעת ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם בעלת האתר סבורה כי חוות הדעת איננה אמינה.

לבעלת האתר יהא שיקול הדעת הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת, להתיר את פרסום חוות הדעת או כל תוכן אחר, לשלול את פרסומו ו/או להסירו, בין עקב אי עמידה בתנאי השימוש ובין מכל סיבה אחרת.

ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים במסגרת חוות הדעת אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. כל הסתמכות על התכנים האמורים הינה באחריותכם הבלעדית ובעלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לכם אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים באתר.

תכנים שיפורסמו במסגרת חוות הדעת יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. בעלת האתר לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לחוות דעת ולא תהיה אחראית לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרם למשתמש או לרכושו בעקבות ו/או בקשר לחוות הדעת ו/או לכל תוכן אחר באתר.

יובהר, כי בעלת האתר ו/או הספק נשוא חוות הדעת יהיה רשאי להגיב לחוות הדעת בהתאם לשיקול דעתה של בעלת האתר.

המידע המופיע במאמרים ו/או במדריכי קנייה אשר יופיעו באתר הינו בגדר המלצה בלבד והסתמכותכם עליו או על חלקים ממנו הינה באחריותכם האישית בלבד, ובעלת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לכם כתוצאה מכך.

בעלת האתר רשאית לקבוע ולערוך את תכני האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

הימצאותו באתר של קישור לאתר חיצוני מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. בעלת האתר איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו בעלת האתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש (“תוכן צד שלישי”), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי בעלת האתר ולבעלת האתר לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

בעלת האתר לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, בעלת האתר לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות המשתמש על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של המשתמש להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.

ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות המשתמש בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של בעלת האתר לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. בעלת האתר אינה אחראית לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. המשתמש מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם המשתמש מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך רובצים עליו. בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לכם כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

בעלת האתר רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בבעלת האתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

שיפוי ושחרור

המשתמשים מסכימים להגן על, לשפות ולפצות את בעלת האתר ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.

ביטול הסכם זה

בעלת האתר רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות לטובת בעלת האתר אשר מצוין לגביהן במפורש כי ימשיכו לחול לאחר ביטול הסכם זה ו/או שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

המידע, עצות ככל שיתפרשו על ידי הגולש והנתונים המופיעים באתר אינם בגדר יעוץ רפואי או מחליף יעוץ מומחה. כל שימוש בנתונים הינו באחריות המשתמש בלבד ואינו מחייב את בעלת האתר.

דילוג לתוכן